Финансиране в размер на 78 милиона за фирмите с приходи над половин милион

19.11.2020

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма.

Целта на процедурата е oсигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г. и с приходи и през 2018 година, за справяне с последиците от пандемията COVID-19. За да кандидатстват за помощ компаниите трябва да имат спад на приходите за последните три месеца.

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200  лева (40 000 000 евро). Допустимият размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 50 000 лева.

 

Заявките за финансиране ще се подават изцяло електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) след 17 октомври.

 

С допълнително 52 милиона лева бе увеличен бюджета по мярката за безвъзмездно финансиране до 10 хиляди лева по мярка BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ като достигна 225 млн. лева.  Допълнителните 52 млн. лева са осигурени от бюджета на ОПИК по линия на антикризисните мерки.

Rivva.infoКоментари