Подкрепа от 160 милиона за наемане на безработни

01.07.2020

Стартира изпълнението на проект „Заетост за теб”, който се предвижда да осигури заетост на 70 000 безработни лица, в т. ч. такива, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на коронавирусa COVID-19.

 

Работодателите, желаещи да се включат в проект „Заетост за теб”, могат да подават своите заявки по електронен път на официалната страница на Агенцията по заетостта.


За целите на Проекта работодателите могат да кандидатстват за получаване на финансова помощ за срок до 3 месеца за обявени от тях свободни работни места, като следва да се спазват изискванията на Кодекса на труда.  Работодателят е длъжен да запази заетостта на 75% от подкрепените лица за период, равен на периода на субсидираната заетост, т.е. още три месеца.

Целева група по проекта са безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда”, като същите не следва да са били в трудови правоотношения с работодателя или свързани с него предприятия.

 

Ще бъдат покрити разходите за трудови възнаграждения за наетите лица в размер на минималната работна заплата, както и дължимите вноски за сметка на работодателите върху 610 лева. Максималният размер на финансовата помощ по Проекта е в размер на левовата равностойност на 200 000 евро или до 60 наети лица.

 

Финансирането е по линия на ЕСФ и националния бюджет на Р България. Бюджетът на проекта е 160 000 000 лв., от които 50 000 000 лв. за приоритетно подпомагане на работодатели от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации”. Класирането на работодателите ще се осъществи на принципа „първи по време, първи по право”.

Rivva.infoКоментари