Демографски подем и намаляване на неравенствата са в новта национална програма 2030

02.10.2019

Стратегията ни за следващите 10 години предвижда България да стане държава с висок жизнен стандарт, конкурентноспособна на големите световни сили, но с нисковъглеродна икономика.

 

Националната програма за развитие България 2030 определя като основни стратегически цели демографски подем, предвид естественият принос на страната ни, който към момента е -6,6, при средно нива за Европа -0,7. Целите на страната ни за следващата декада е коефициента на отрицателния прираст да падне до -5,0.

 

Друга цел е ограничаване на неравенствата в страната ни. Населението в рикс от бедност в България е 22 %, при под 17 % средно за Европа. Целта ни за след 10 години е не дори да достигнем Европа, а социалнито неравенство да е 18%.

 

Иновативните предприятия да нараснат значително като достигнат 35%, при 27% към момента. България е износител основно на ниско и средно-ниско технологични продукти с ниска принадена стойност. Страната ни ще се стреми към въвеждането на модерни технологии в здравеопазването и социалните грижи.

 

Преждевременно напусналите образование и обучение трябва да падне от 12 процента сега на 7 процента при средно ниво в ЕС от 10,6 на сто към момента.

 

Предвид водещото ни място като замърсител със серен диксид стратегията за следващите 10 години е потреблението на възобновяема енергия да се вдигне от 18,7 на сто до 27 процента през 2030 година. Рециклирането на битови отпадъци да стане 55%, при сегашните 34,6.

До нула трябва да намалее населението живеещо при нива на замърсяване над допустимите норми, при 78,6 % към 2017 г. и едва 17% средно за ЕС.

 

Увеличение и продължетелността на живота в добро здраве до 67.5 години за жените и 64.0 години за мъжете, като към 2017 според данни на Евростат е 66.2 години за жените и 62.9 години за мъжете.
Rivva.info


Коментари