Българска банка за развитие отчита 27% от кредитите си като лоши

04.09.2018

В одиторският доклад на Българска банка за развитие "Ърнст и Янг Одит" акцентират, че са отчетени 27% от брутната стойност на кредити и аванси на клиенти като загуба. Заради отчетените лоши кредити към бизнеса в размер на 230 800 хил. лева е натрупана счетоводна загуба от 158 милиона лева, а разходите за реинтегрирани провизии и обезценка в консолидирания отчет за приходи и разходи са 22 милиона лева. Необслужаните кредити от физически лица са едва 28 хил. лв.

Банката за възстановяване и развитие все пак отчита печалба предвид приходите си от лихви 63 мил. лева и такси 5 мил. лева, но чистата печалба е над два пъти по-ниска от 2016 г. - 23 милиона, при близо 50 милиона година по-рано.

 

БНБ разшири хватката върху търговките банки като изискването за депозирани в централния трезор средства е  8,3% от изикванията по наредба 21, а останалите 1,1% представляват 50% от декларираните от банките наличноти, включително и в банкоматите. БНБ не изисква резерв от 10% от привлечените бюджетни и държавни средства, както и наполовина от привлечените средства от чужбина, предвид което отчита депозирани 112,3% от задължителните минимални резерви. За надвнесените суми БНБ начислява отрицателна лихва - 0,60%, което наложи Уникредит Булбанк от своя страна да въведе такса за наличност над 3 000 000 лева за клиентите си.

 

Основните средства акумулирани от търговките банки са от депозанти 90%, средствата на бюджетни и държавни предприятия са 2,1%, а на чуждестранни банки 3,4%. Депозитите над 1 мил. лева към края на 2017 са 3 013 на брой при фирмите и 833 при гражданите.

 

БНБ обявява в годишния и отчет и загуба от 82 966 хил. лева, докато 2016 г. е приключила на печалба от 13 мил. лева. Загубата се формира от загубите от операции с ценни книжа и преоценка на злато. Разходите за персонала са 36 562 хил. лева и са нараснали с 5% спрямо 2016. Заплатите и бонусите за седемчленния управителен съвет на БНБ са в размер на 1 милион 195 хиляди лева, или 14 хиляди средномесечно на служител.

 

Търговските банки отчитат приходи от 3 042 888 хил. лева, като имат отписани 755 милиона несъбираеми кредити, което все пак им позволява да отчетат обща печалба от 1 150 430 хил. лева. Печалбата на първите пет банки за 2017 г е в размер на 730 347 хил. лева, докато представителствата на чуждестранни банки у нас отчитат обща загуба в размер на 2 483 хил. лева. Търговските банки отчитат капиталова адекватност от 20,86%, като отчитат и депозираните средства в БНБ.

 

През 2015 година от българкия банков пазар излезе Алфабанк, а началото на годината малката СиБанк закупи активите на ОББ. Райфайзенбанк България закри подразделението си за продажба на имоти, а от началото на годината активно редуцира и затрахователния си брокер, банковите офиси работят и без охрана.

 

Банкнотите в обръщение които отчита БНБ са в размер на 15 703 197 хил. лева, златния резерв на БНБ се равнява на 36 700 хил. лева. Задълженията на централната ни банка към международни финансови институции е 3 274 519 хил. лева.

Rivva.info